Võ Thanh Sơn

[:vi]

 Vo Thanh Son Họ và tên: VÕ THANH SƠN
Chức vụ:
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Địa lý
Lĩnh vực hoạt động: GIS
Quản lý tài nguyên và phát triển
Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững
Biển đổi khí hậu
Điện thoại: (84) 912101336
Email: vtson@fpt.vn

[:en] 

Vo Thanh Son

Name: Vo Thanh Son

Tel:(84) 912101336

Email: vtson@fpt.vn[:]