Trần Thu Phương

[:vi]

Họ và tên:   
TRẦN THU PHƯƠNG
Trình độ chuyên môn:
Th.S. Phát triển quốc tế
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý tài nguyên và phát triển cộng đồng
Nghiên cứu giới
Điện thoại: (84) 01227641211
Email:             phuongtt_2003@yahoo.com                                           

 

[:en]

 

Họ và tên:   
TRẦN THU PHƯƠNG
Trình độ chuyên môn:
Th.S. Phát triển quốc tế                                                         
Lĩnh vực hoạt động:

Quản lý tài nguyên và phát triển cộng đồng
Nghiên cứu giới

Điện thoại: (84) 01227641211

Email:            

phuongtt_2003@yahoo.com                                           


 

[:]