Han Tuyen Mai

[:vi]

anh cho web mai 1 2 Họ và tên:   
HÀN TUYẾT MAI
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ, Quản lý Môi trường và Phát triển
Lĩnh vực hoạt động:

Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng
Phát triển nông thôn

Điện thoại: (84) 1699155172
Email:             hantuyetmai@yahoo.com; maiht@cres.edu.vn   

[:en]

Họ và tên:   
HÀN TUYẾT MAI
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ, Quản lý Môi trường và Phát triển                                             
Lĩnh vực hoạt động:

Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng
Phát triển nông thôn

Điện thoại: (84) 1699155172

Email:            

hantuyetmai@yahoo.com; maiht@cres.edu.vn                                        


 

[:]