Nghiêm Phương Tuyến

[:vi]

Chi Tuyen Họ và tên:   
NGHIÊM THỊ PHƯƠNG TUYẾN
Trình độ chuyên môn:
TS. Quy hoạch vùng và Đô thị
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và sử dụng đất
Quản lý tài nguyên
Biển đổi khí hậu
Điện thoại: (84) 915956553
Email:             tuyennghiem_cres@yahoo.com    

[:en]

Chi Tuyen Họ và tên:   
NGHIEM THI PHUONG TUYEN
Trình độ chuyên môn:
TS. Quy hoạch vùng và Đô thị
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và sử dụng đất
Quản lý tài nguyên
Biển đổi khí hậu 
Điện thoại: (84) 915956553
Email:             tuyennghiem_cres@yahoo.com                                           

 

[:]