Phan Hong Anh

[:vi]

Anh hong Anh Họ và tên:   
PHAN HỒNG ANH
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và phát triển rừng ngập mặn
Phát triển bền vững
Điện thoại: (84) 975779999
Email:             phananh1977@yahoo.com; anh@cres.edu.vn                                          

 

[:en]

Họ và tên:   
PHAN HỒNG ANH
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế                                                          
Lĩnh vực hoạt động:

Quản lý và phát triển rừng ngập mặn
Phát triển bền vững

Điện thoại: (84) 975779999

Email:            

phananh1977@yahoo.com; anh@cres.edu.vn                                          


 

 

[:]