Vũ Thục Hiền

[:en]

Họ và tên:   
VŨ THỤC HIỀN
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Môi trường
Lĩnh vực hoạt động: Phát triển bền vững
Quản lý rừng ngập mặn
Tuyên truyền và giáo dục môi trường                                    
Điện thoại: (84) 1687451546
Email:               
vuthuchien@yahoo.com


[:vi]

Họ và tên:   
VŨ THỤC HIỀN
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Môi trường
Lĩnh vực hoạt động: Phát triển bền vững
Quản lý rừng ngập mặn
Tuyên truyền và giáo dục môi trường                                    
Điện thoại: (84) 1687451546
Email:               
vuthuchien@yahoo.com


[:]