Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh