Lê Diên Dực

[:en]

 Họ và tên:   

 

LÊ DIÊN DỰC
Trình độ chuyên môn:
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Sinh thái học
Lĩnh vực hoạt động:

Khoa học Môi trường
Sinh thái học
Đất ngập nước                                                                

Điện thoại: 84-4-0982345698
Email:               
ldduc@fpt.vn

 


[:vi]

 Họ và tên:   

 

LÊ DIÊN DỰC
Trình độ chuyên môn:
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Sinh thái học
Lĩnh vực hoạt động:

Khoa học Môi trường
Sinh thái học
Đất ngập nước                                                                

Điện thoại: 84-4-0982345698
Email:               
ldduc@fpt.vn

 


[:]