Hà Thị Thu Huế

[:vi]

Ha Thi Thu Hue Họ và tên:   
HÀ THỊ THU HUẾ
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ kinh tế
Lĩnh vực hoạt động: Kinh tế tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu về kinh tế môi trường
Phát triển cộng đồng                                          
Điện thoại: (844) 3825 3506
Email:
hathithuhue2001@yahoo.com/htthue@cres.edu.vn

[:en] 

Họ và tên:   
HÀ THỊ THU HUẾ
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ kinh tế
Lĩnh vực hoạt động: Kinh tế tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu về kinh tế môi trường
Phát triển cộng đồng                                          
Điện thoại: (844) 3825 3506
Email:
hathithuhue2001@yahoo.com/htthue@cres.edu.vn

[:]