Pham Viet Hung

[:vi]

Hung CRES Họ và tên:   
PHẠM VIỆT HÙNG
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Địa lý Cảnh quan
Lĩnh vực hoạt động: Đánh giá tác động môi trường
Quy hoạch môi trường
Bảo tồn dựa vào cộng đồng
Điện thoại: (84)904006004
Email:
hung@cres.edu.vn


[:en]

Họ và tên:   
PHẠM VIỆT HÙNG
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Địa lý Cảnh quan
Lĩnh vực hoạt động:

Đánh giá tác động môi trường
Quy hoạch môi trường
Bảo tồn dựa vào cộng đồng                                                    

Điện thoại: (84)904006004
Email:               
hung@cres.edu.vn

 


[:]