Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

.