Lê Trọng Toán

[:vi]

Anh 4x6 Họ và tên:   
LÊ TRỌNG TOÁN
Trình độ chuyên môn:
ThS. Khoa học Môi trường và Phát triển bề vững
Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu và phát triển Miền Núi Việt Nam

Chi trả dịch vụ môi trường (PES)

Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững

Bảo vệ Môi trường

Điện thoại: MB: 912967673
Email:
toancres@yahoo.com; toan@cres.edu.vn

[:en]

Anh 4x6 Họ và tên:   
LE TRONG TOAN
Trình độ chuyên môn:
Master of Environmental Science
Lĩnh vực hoạt động: Natural resource management
Forest governance, payment for environmental services (PES)
Điện thoại: (84) 912967673
Email:
toancres@yahoo.com; toan@cres.edu.vn

[:]