Đang diễn ra

2911/2019

Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Tên Hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”. Cơ quan đồng tổ chức: Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN phối hợp với Viện Kỹ …

1201/2019

Hội thảo khoa học quốc tế ‘Phương pháp đánh giá mức độ nguy cấp của các loài rùa vùng nhiệt đới/A methodological assessment of tropical turtles threats”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ vào đào tạo năm 2019, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Tổ chức bảo tồn Rùa của Pháp …

1002/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hồng Hạnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Hoàng Hồng Hạnh Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phát triển doanh …

3008/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hà. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học góp …

2404/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Tưởng

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Tưởng. Tên đề tài luận án: “Phát triển du lịch bền vững …

3008/2018

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hà. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học góp …

3110/2018

Thông báo về chương trình Học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, Quỹ Môi trường Thiên nhiên NAGAO (NAGAO Natural Environmental Foundation – NEF) cấp 40 suất học bổng NAGAO cho học viên cao học của Việt Nam với mục đích hỗ trợ học viên thực hiện …

0110/2018

Thông báo về việc hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh

Năm học 2018-2019 Viện Tài nguyên và Môi trường có 02 suất học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau: – 01 suất học bổng toàn phần do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp; – 01 suất học bổng bán …