Đăng ký thành viên cựu học viên CRES

Quý vị có thể đăng ký hội thảo theo mẫu phiếu đăng ký tham gia Hội thảo sau: