Đăng ký tham gia hội thảo

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO

Để tiện cho việc liên hệ và gửi giấy mời chính thức. Xin trân trọng gửi tới quý vị bản đăng ký tham gia hộ thảo. 

Quý vị có thể đăng ký hội thảo theo mẫu phiếu đăng ký tham gia Hội thảo sau: