Tiếp tục tìm kiếm gen rùa Hoàn Kiếm ngoài tự nhiên