Thông tin luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hà