Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Văn Đinh