Thông báo số 2: Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu”