Lễ trao học bổng NAGAO (Nhật Bản) của Viện Tài nguyên và Môi trường