Đoàn cán bộ của Viện Tài nguyên và Môi trưởng nghiên cứu về sức chống chịu của đô thị đối với biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Bình