Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của viện bảo gồm:

Hội đồng khoa học và đào tạo

Ban Lãnh đạo viện:

Viện trưởng và phó viện trưởng

Các phòng ban chức năng:

 1. Phòng hành chính tổng hợp,
 2. Phòng quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo
 3. Phòng hợp tác Phát triển
 4. Trung tâm tư vấn Tài nguyên Môi trường và Phát triển Bền vững
 5. Phòng thí nghiệm và phân tích môi trường

Các Phường chuyên môn:

 1. Phòng Tài nguyên Thiên nhiên và Bảo tồn
 2. Phòng NC Biến đổi toàn cầu và Phát triển bền vững
 3. Phòng nghiên cứu Đất ngập nước và Biển đảo
 4. Phòng Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn
 5. Phòng Nghiên cứu Tổng hợp và Công nghệ môi trường
 6. Phòng Thí nghiệm và Phân tích môi trường