Category: THƯ VIỆN SỐ

Phân tích các vấn đề môi trường trong bản dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010 0

Phân tích các vấn đề môi trường trong bản dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010

 TS. Nguyễn Hữu Ninh – Trưởng nhóm TS. Hồ Ngọc Luật, TS. Nguyễn Danh Sơn   Tóm tắt nôi dung  Bản dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội...

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA MỘT SỐ CỘNG ĐỒNG THÔN BẢN MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM 0

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA MỘT SỐ CỘNG ĐỒNG THÔN BẢN MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

Đỗ Đình Sâm, chủ biên, Đặng Kim Khánh, An Văn Bảy Tháng 11 – 2002 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ GIỚI HẠN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  1.1 Đặt vấn đề: Rừng cộng đồng...

Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS vào nghiên cứu và quản lý sử dụng đất tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An 0

Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS vào nghiên cứu và quản lý sử dụng đất tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

TS. Đào Minh trường, CN. Lê Trọng Toán Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội   I.  CƠ SỞ NGHIÊN CỨU Lãnh thổ...

Khảo nghiệm áp dụng mô hình toán sinh thái để quản lý bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước Hà Nội 0

Khảo nghiệm áp dụng mô hình toán sinh thái để quản lý bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước Hà Nội

Mã số TNMT 03.04  Tên đề tài Khảo nghiệm áp dụng mô hình toán sinh thái để quản lý bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước Hà Nội...

Nghiên cứu phân vùng cảnh quan sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông tỉnh Quảng Trị và đề xuất phương án bảo tồn 0

Nghiên cứu phân vùng cảnh quan sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông tỉnh Quảng Trị và đề xuất phương án bảo tồn

Mã số TNMT 04.05   Tên đề tài Nghiên cứu phân vùng cảnh quan sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông tỉnh Quảng Trị và đề xuất phương án...

Ấn phẩm

Ấn phẩm

DANH SÁCH CÁC ẤN PHẨM 2004-2009 CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tiếng Việt Cục Bảo vệ Môi trường, 2005. Đa dạng sinh học và bảo...