Category: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở việt nam; trường hợp nghiên cứu “dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Vườn Quốc gia Cúc Phương” 0

Bước đầu nghiên cứu đánh giá quá trình ra quyết định về đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở việt nam; trường hợp nghiên cứu “dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Vườn Quốc gia Cúc Phương”

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1.      Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Chính 2.      Giới tính: Nam 3.      Ngày sinh: 02/12/1974 4.      Nơi sinh: Yên Sơn, Tuyên Quang....

BÀN VỀ VĂN HÓA VỚI ĐẤT NGẬP NƯỚC HÀ NỘI

BÀN VỀ VĂN HÓA VỚI ĐẤT NGẬP NƯỚC HÀ NỘI

Nhân bàn về Mối liên hệ giữa các khía cạnh văn hóa với việc quản lý bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước Hà Nội (đề tài nghiên cứu...

Hội thảo báo cáo chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế 0

Hội thảo báo cáo chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 5 tháng 4 năm 2011, tại Thành phố Huế, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và Ủy ban nhân dân...

Danh sách dự án trong nước đã thực hiện

Danh sách dự án trong nước đã thực hiện

 Đánh giá tác động môi trường thủy điện Yali (1999)   Nghiên cứu hệ sinh thái nông nghiệp miền núi Trung du (1990 – 1995) Xây dựng mô hình an...

Danh mục dự án quốc tế đã thực hiện 0

Danh mục dự án quốc tế đã thực hiện

Phát triển bền vững các sản phẩm ngoài gỗ (2004 – 2006)  Nghiên cứu nguyên nhân sâu xa về kinh tế – xã hội sâu của mất đa dạng sinh...