Category: Thông tin tóm tắt luận án

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hảo 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hảo

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Hảo, sinh ngày 30/8/1977...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vi Thùy Linh,...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diễm Hằng 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diễm Hằng

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diễm Hằng,...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Tô Thúy Nga, cán...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Hoài Nam,...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Công Hòa 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Công Hòa

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Công Hòa,...