Đào tạo

Chương trình đào tạo tiến sĩ

Chương trình đào tạo tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững (Ban hành theo Quyết định số 1959 /QĐ-ĐHQGHN, ngày 13 tháng 6 …