Category: ẨN PHẨM XUẤT BẢN

Danh mục các luận văn thạc sỹ 0

Danh mục các luận văn thạc sỹ

Luận văn thạc sĩ (Master Theses) Nguyễn Thị Kim Cúc, 2002. Nghiên cứu xã hội thảm thực vật ngập mặn xã Thụy Trường – huyện Thụy Hải – tỉnh Thái...

Danh mục luận án tiến sĩ 0

Danh mục luận án tiến sĩ

Luận án tiến sĩ (Ph.D. Theses) Lê Hương Giang, 2004. Genetic Variation of Mangrove Species in Vietnam. Doctor of Philosophy Thesis in Population Genetics. Ehime University, Japan: 90 pages. Nguyễn...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2010-2014 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2010-2014

Trương Quang Học, 2013. Tác động của biến đổi khí hậu tới an ninh và phát triển của Việt Nam. Báo cáo Hội thảo ‘Biến đổi khí hậu: các tác...

Danh mục sách xuất bản tiếng Việt năm 2011-2014 0

Danh mục sách xuất bản tiếng Việt năm 2011-2014

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2013. Sổ tay Hướng dẫn sử dụng khôn khéo rừng dừa nước. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. Trung...

Danh mục sách xuất bản tiếng Anh 0

Danh mục sách xuất bản tiếng Anh

Year 2011-2014 Rawson, B. M, Insua-Cao, P., Nguyen Manh Ha, Van Ngoc Thinh, Hoang Minh Duc, Mahood, S., Geissmann, T. and Roos, C., 2011. The Conservation Status of Gibbons in Vietnam....

Danh mục các sách xuất bản tiếng Việt 0

Danh mục các sách xuất bản tiếng Việt

Năm 2006 – 2010  Võ Quý và Võ Thanh Sơn (Biên tập), 2010. Phục hồi và tái sử dụng các vùng đất bị suy thoái do chất độc hóa học....

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2006-2010 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2006-2010

Năm 2006 – 2010 Lê Trọng Cúc, 2010. Phát triển kinh tế nông hộ – Nông lâm kết hợp theo mô hình R-VAC. Trong: Võ Quý và Võ Thanh Sơn...

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005 0

Danh mục các bài báo bằng tiếng Việt từ năm 2000-2005

Năm 2000-2005 Phan Hồng Anh, Mai Sỹ Tuấn và A. Tetsumi, 2005. Hiện trạng hệ thực vật rừng ngập mặn tại khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Trong:...