Category: ẨN PHẨM XUẤT BẢN

Đánh đổi các dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu 0

Đánh đổi các dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hoàng Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt “Đánh đổi” (trade-offs) các dịch vụ hệ sinh thái phát...

0

CRES 30 xây dựng và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo Quyết định số 1259/QĐ ngày 15/11/1985, trước đây trực thuộc Trường Đại học Tổng...

Danh mục các bài báo quốc tế 2010-2014

Minh Le, Thanh V. Nguyen, Ha T. Duong, Ha M. Nguyen, Long D.Dinh, Tuoc Do, Hai D. Nguyen, George Amato, 2014. Discovery of the Roosevelt’s Barking Deer (Muntiacus rooseveltorum) in Vietnam. Conservation Genetic (DOI 10.1007/s10592-014-0581-4).

Danh mục các bài báo quốc tế 2006-2010

Truong Quang Hoc, 2010. Ecological – Cultural History of Thang Long Hanoi. Paper presented at the 6th Annual Meeting of Association of Asian Studies. Philadelphia, U.S.A., 25-27/3/2010. Association of Asian Studies. Philadelphia, U.S.A.

Danh mục các bài báo quốc tế 2001-2005

Barney Long, Vu Ngoc Thanh, Ha Thang Long and Nguyen Manh Ha, 2005. Primates of the Central Truong Son Landscape: Identification, Survey and Monitoring Methods. WWF Vietnam/Quang Nam Forest Protection Department.