Ẩn phẩm xuất bản

CRES 30 xây dựng và phát triển

[:vi]Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo Quyết định số 1259/QĐ ngày 15/11/1985, trước đây trực …

Danh mục các luận văn thạc sỹ

[:vi]Luận văn thạc sĩ (Master Theses) Nguyễn Thị Kim Cúc, 2002. Nghiên cứu xã hội thảm thực vật ngập mặn xã Thụy Trường – huyện Thụy Hải – tỉnh Thái …

Danh mục luận án tiến sĩ

[:vi] Luận án tiến sĩ (Ph.D. Theses) Lê Hương Giang, 2004. Genetic Variation of Mangrove Species in Vietnam. Doctor of Philosophy Thesis in …